Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB OPTICAESCRIVA.ES

Julio Escrivà Lorente ( ARA EL PROPIETARI ) amb domicili a efectes de notificacions en el carrer Major, 44 46610, Guadassuar (Valencia) posa a disposició al seu lloc web opticaescriva.es determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web opticaescriva.es en totes i cadascuna de les pàgines , perquè les llegeixi , les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet i es trobi plenament informat.

L’accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat . L’USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen al mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA . – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1 . – La utilització del lloc web del PROPIETARI , no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI . Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’ USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents :

1.1.1 . – Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers .

1.1.2 . – Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2 . – EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA . – CONTINGUTS :

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1 . – EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2 . – Els USUARIS, mitjançant col·laboracions o introducció voluntària de continguts, tant gràfics com escrits, directament o indirectament a través d’enllaços o links sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat. L’USUARI que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web del PROPIETARI manifesta l’absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d’aquests continguts . L’usuari també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició en el lloc web. EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar o impedir l’accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de jutjats i tribunals els fets que siguin constitutius d’algun tipus d’il·lícit penal o civil.

2.3 . – EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en opticaescriva.es. A més a través del lloc web del PROPIETARI es posen a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cada un d’ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA . – RESPONSABILITAT

3.1 . – EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de :

3.1.1 . – Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions , esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius .
3.1.2 . – De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web .

3.1.3 . – De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web , bé directament , bé a través d’enllaços o links . Així mateix , Julio Escrivà Lorente col · laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il · lícita .

3.2 . – EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix , EL PROPIETARI col · laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il · lícita .

QUARTA . – DRETS D’AUTOR I MARCA

El lloc web del PROPIETARI – els continguts propis , la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit per els drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció , comunicació , distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI . Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma a l’ enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI .
CINQUENA . – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola . Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de València renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA . –

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions . EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de EL PROPIETARI .